top of page

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, których przestrzeganie służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych gości, a nam pozwoli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto (podane przez Wynajmującego) ustaloną kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu klucza.

6.W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która zostanie oddana w dniu wyjazdu - w przypadku braku zniszczeń.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Doba pobytowa w ośrodku rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.

9. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 7 (godz. 14:00)

10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

11. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

12. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

13. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej.

14. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego lub osoby upoważnionej), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

15. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności(radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

16. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod protokołem odbioru.

17. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

18. Brak uwag ze strony Najemcy co do uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

19. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

20. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

21. W aneksach obowiązuje zakaz smażenia ryb. Prosimy o smażenie ryb na tarasie, na grillu.

22. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.

23. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Wynajmującego.

24. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

25. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Wynajmujący lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

26. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

27. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

28. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania domku.

29. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

30. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

31. Akceptujemy małe zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca. Najemca zobowiązany jest do wyprowadzania zwierzęcia na spacer poza teren posesji oraz do sprzątania ewentualnych pozostawionych odchodów swoich pupili.

32. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu oraz środków odurzających czy też zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

33. Najemca jest zobowiązany wpłacić w ciągu 3 dni od daty rezerwacji zadatek wysokości 30% wartości czynszu najmu. W przypadku niewpłacenia zadatku we wskazanym terminie następuje rozwiązanie umowy – w następnym dniu po wskazanym terminie – bez składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.

34. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Najemcę zadatek nie zostaje zwracany.

35. Wpłata zadatku oznacza, iż Najemca zapoznał się z warunkami Najmu.

36. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

37. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

"... BO ZASADY NIE ZAWSZE SĄ PO TO BY JE ŁAMAĆ"

bottom of page